Dzień Otwarty Szkoły
9 marca 2018 (piątek) w godz. 9:00 - 15:00
10 marca 2018 ( sobota) w godz. 9:00 - 13:00
21 kwietnia 2018(sobota) w godz.9:00 - 14:00
ul Krupnicza 44, Kraków

-->

REKRUTACJA


Program stypendialny FUNDACJI ORLEN "MISTRZOWIE CHEMII "


Plan naboru na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna - Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

 • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.


Liczba punktów

"O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie gimnazjalnym, za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.
więcej informacji


Uczeń za zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie szkolnym może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Ilość punktów obliczana jest z przeliczenia ocen na punkty z czterech wskazanych przez szkołę przedmiotów.

Przyjmuje się następujące przeliczenie:
celujący: 18 punktów
bardzo dobry: 17 punktów
dobry: 14 punktów
dostateczny: 8 punktów
dopuszczający: 2 punkty

Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum przy czym:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 • za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty :
 • finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim– 7 pkt.
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 pkt.
 • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim –10 pkt.
 • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnychzasięgu wojewódzkim – 7 pkt.
 • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt
 • finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim– 3 pkt.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 • Na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.
 • Na szczeblu krajowym – 3 pkt.
 • Na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.
 • Na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A - TECHNIK ANALITYK - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1O - TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1C - "biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi" - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1D - "pedagogiczna z językiem migowym" - j. polski, biologia, matematyka, wiedza i społeczeństwoZaświadczenie lekarskie

Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z odczynnikami chemicznymi. więcej informacji


Ważnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla kandydatów technikum są:

 • skłonność do uczuleń
 • choroby układu nerwowego (epilepsja)
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • brak widzenia obuocznego, daltonizm
 • zaburzenia równowagi

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

więcej informacji

od 23 kwietnia 2018 r.
do 11 czerwca 2018 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 27 czerwca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

22 czerwca 2018 r.do 26 czerwca 2018 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca 2018 r. godz 12.00
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 3 lipca 2018
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
do 9 lipca 2018 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
10 lipca 2018 r.godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
od 11 lipca 2018 r.
Postępowanie uzupełniające

Wymagane dokumenty (złożone w teczce)

 • 2 zdjęcia na jasnym tle (zdjęcia podpisane)
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Gimnazjum
 • zaświadczenie lekarskie ("dotyczy tylko technikum") - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.
 • kserokopia skróconego aktu urodzenia

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


Więcej informacji znajduje się na stronie kuratorium

Informacje szczegółowe w sekretariacie ZSCh tel.: (0 12) 422 32 20.