Witamy na naszej stronie

Jesteśmy "Złotą Szkołą"
- sprawdź to...


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.


!!! DNI OTWARTE SZKOŁY !!!
22.04.2017r. (sobota) godz. 10:00-13:00

Witamy na stronie naszej szkoły

Dobra szkoła gwarancją sukcesu


Rankingi

10.01.2017 "Rzeczpospolita" oraz miesięcznik Perspektywy opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze Technikum zajęło bardzo zaszczytne, wysokie miejsce:


"MISTRZOWIE CHEMII"
I TY GIMNAZJALISTO MOŻESZ ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ FUNDACJI ORLEN SPRAWDŹ SAM!

O szkole

W skład zespołu wchodzi Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 oraz XXVI LO. Wypracowane przez wiele lat metody pracy z uczniem, tradycje szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny przynoszą satysfakcję nauczycielom i uczniom. Młodzież wspólnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych, konkursach i olimpiadach kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich i finałów centralnych.Młodzież z powodzeniem zdaje egzamin maturalny, a następnie podejmuje studia wyższe.

Czytaj więcej

Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, warsztaty tematyczne między innymi: dziennikarskie, analizy chemicznej, biologiczne, turystyczne, kulturoznawcze, zajęcia sportowe, konsultacje dla maturzystów oraz uczniów mających problemy z nauką, zbiorowe wyjścia do teatrów i muzeów , wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty. Uczniowie mogą również uczestniczyć w licznych zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, realizowane są programy unijne wzbogacające ofertę szkoły i atrakcyjność metod nauczania między innymi z zastosowaniem tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, mikroskopu z kamerą i innych Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym z tym, że klasy pierwsze i maturalne uczą się zawsze w godzinach dopołudniowych.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami: komputerowymi, biologiczną, fizyczną, matematyczną, historyczną, geograficzno-ekologiczną, centrum multimedialnym, salą gimnastyczną i siłownią szkolną oraz biblioteką posiadającą duży księgozbiór oraz podręczniki szkolne. A także posiada laboratoria chemiczne dobrze wyposażone w sprzęt, odczynniki chemiczne i aparaturę wysokiej klasy /spektrofotometr, mikroskop optyczny z kamerą cyfrową, pehametry i inne/. Zajęcia odbywają się również w Instytucie Chemii UJ, AGH. Ponadto Zespół Szkół Chemicznych jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna, uczestniczy w pracach Klastra Life Science. Celem którego jest wspieranie rozwoju regionu Małopolski w dziedzinie nauk biomedycznych i przyrodniczych, współpraca i ciekawe spotkania, wykłady, dzielenie się nowościami i nowoczesnymi osiągnięciami, na pewno zaowocują w pracy naszych nauczycieli i uczniów.

Szkoła jest bezpieczna, co potwierdzają ankiety i raport kontroli. Młodzież naszej szkoły jest bardzo pozytywnie postrzegana przez środowisko. Szkoła otrzymuje wiele miłych słów na temat ich postawy i zachowania. Do sukcesów należy również zaliczyć wykształcenie postaw empatii, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Świadczą o tym liczne akcje charytatywne i podziękowania z krakowskiego oddziału PCK i innych instytucji, artykuły w prasie i informacje w telewizji. Szkoła brała udział w 3 programach: „Szkoła multimedialna”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych”, ”Otwarte sale gimnastyczne”, które zostały dofinansowane ze środków unijnych, dzięki temu młodzież miała szanse w ciekawy i pożyteczny sposób spędzić czas wolny od zajęć dydaktycznych dokonując wyboru tematyki warsztatów pod kątem swoich zainteresowań i zdolności. W klasach licealnych realizowane są programy własne: media i analiza medyczna i sądowa.

Z życia szkoły

Programy własne realizowane w szkole

Od roku szkolnego 2008/09 w klasie "humanistyczno-medialnej" realizowany jest przedmiot dodatkowy "MEDIA" w klasie pierwszej i drugiej.

Czytaj więcej

Program obejmuje trzy działy: edukacja medialna, warsztaty dziennikarskie oraz konteksty. Edukacja medialna zakłada zapoznanie uczniów z powstaniem mediów i ich ewolucją. Najobszerniejszy dział, warsztaty dziennikarskie mają za zadanie rozwijanie kompetencji językowych, przygotowanie do odbioru tekstów zamieszczanych w mass mediach i świadomego tworzenia takich form. Ostatni etap nauki to zapoznanie uczniów z zawodami związanymi z mediami( np. dziennikarz, specjalista od PR)


Od roku szkolnego 2009/10 w klasie ”biologiczno-chemicznej z elementami medycznymi” realizowany jest przedmiot "ANALIZA MEDYCZNA I SĄDOWA" w klasie pierwszej i drugiej..

Czytaj więcej

Program obejmuje trzy działy: analiza medyczna z elementami anatomii i fizjologii człowieka, analiza chemiczna z elementami analizy sądowej, analiza chemiczna z elementami analizy medycznej. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie zajęć praktycznych, w bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt i odczynniki pracowniach szkolnych.


Programy realizowane w szkole z funduszy unijnych


"Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych"

Czytaj więcej

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Schemat B rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. W ramach tego projektu zmodernizowaliśmy pomieszczenie jednej pracowni chemicznej oraz doposażyliśmy bazę dydaktyczną wszystkich pracowni chemicznych w szkole w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe jak również w sprzęt komputerowy i multimedialny.


„Małopolska Chmura Edukacyjna”

Czytaj więcej

W roku 2014 (jako jedna z czterech szkół w Krakowie) przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Działania, które podjęliśmy wraz z pozostałymi szkołami, będą miały wpływ na rozwój edukacji województwa małopolskiego. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami naszego regionu. Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

„Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce”

Czytaj więcej

Uczniowie technikum będą mogli uczestniczyć w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (nauki matematyczno-przyrodnicze, języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej, specjalistyczne zajęcia wykorzystujące w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania). Jednym z kluczowych elementów projektu jest doposażenie szkół biorących udział w projekcie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, który służyć będzie do realizacji zajęć i programów rozwojowych szkół w ramach projektu.

"EKO-CHEMIK" - od roku szkolnego 2009/2010 przez 3 kolejne lata tj. do 2012 roku.

Czytaj więcej

Program realizowany w ramach "Kapitału Ludzkiego" w klasach technikum , Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z dziedziny chemii ekologii, a także umiejętności łączenia technologii chemicznych z najnowocześniejszymi zasadami proekologicznymi. Rozwijanie zainteresowań oraz wzmocnienie zdolności uczniów pozwoli im zwiększyć szansę i konkurencyjność na rynku pracy oraz uzyskanie indeksu na wyższą uczelnię. Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie. Zapewniamy bardzo ciekawe ćwiczenia w laboratorium, a także w terenie oraz wycieczki tematyczne.


"WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" dla uczniów liceum od roku szkolnego 2009/2010 przez 2 kolejne lata tj. do 2011 roku.

Czytaj więcej

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii. W ten sposób uczestnicy otrzymają istotną pomoc w przygotowaniu się do matury.


„Czwarta Władza z Klasą – Szkolny Koncern Medialny” - promowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnorodnych formach życia kulturalnego.

Czytaj więcej

Projekt wprowadza uczniów w krąg cywilizacji medialnej. Wszechstronny rozwija intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i estetycznie. Przygotowuje do świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Więcej o projekcie znajdziecie na stronie internetowej programu